Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak korzystać z Twoich danych osobowych, jest Monika Rejmak zamieszkała w Tomaszowice 105, 21-008 Tomaszowice (dalej “My”, albo “Raffinato Butik”) operator platformy platformy pośrednictwa sprzedaży dostępnego pod usługą www.taniozamawiaj.pl (dalej “Raffinato Butik”).

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@raffinato.pl, adres pocztowy: Monika Rejmak, Tomaszowice 105, 21-008 Tomaszowice.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami transakcyjnymi dostępnymi przez Ciebie w Raffinato Butik

Jaki jest cel i podstawowa analiza danych osobowych przez Raffinato Butik?

Przetwarzaj Twoje dane osobowe, ponieważ jest to dostępne do wykonania umowy zawarte z Tobą, w tym do:

 • Dostępne są usługi drogą elektroniczną oraz zawartością z Raffinato Butik, w tym transakcjach pośrednictwa usług oraz z tego typu transakcji.
 • zakładanie i zarządzanie twoim kontem lub kontami, a także obsługa obsługi konta, transakcje i rozwiązania problemów technicznych;
 • realizacja umów zawartych w ramach umowy pośrednictwa
 • obsługa reklamacji w Raffinato Butik, gdy zgłosisz taką reklamację;
 • obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w zakresie usług połączeń ze świadczeniem usług.
 • monitoruj aktywność oraz wszystkich innych użytkowników, obejmując np. wyszukiwanie słów kluczowych, przeglądanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Raffinato Butik;
 • oferta reklam według uprzednich przeglądanych przez Ciebie treści, dostosowywania kategorii ofert lub wybranych ofert w zależności od Twoich preferencyjnych zakupów;
 • w stosunku do działań marketingowych związanych z usługami.
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w zakresie połączeń z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w sprawie i za zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług ubezpieczeniowych i ubezpieczeń zakupionego towaru;
 • usługi obsługi usług płatniczych;
 • usługi bezpieczeństwa usług, które są świadczone Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie podstawowych zasad Raffinato Butik oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i ochronie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitoruj aktywność oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwanie słów kluczowych, publikowanie ofert, wyników badań i analiz Raffinato Butik między innymi pod kątem uwzględnienia tej platformy pośrednich funkcji analizy usług usługowych lub oceny głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • analizy badań i analizy Raffinato Butik, między innymi pod kątem porównania tej platformy; oceny działania usługowego oceny głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa twoich próśb przesłanych w ramach działu obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one jednoznaczne z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja wydatków; postępowanie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • analizowane statystyki;
 • przechowywanie danych dla archiwizacyjnych, a także dostarczanie rozliczeń (wykazania osiągnięć przez nas wymagane zastosowania z przepisami prawa).

Jeśli jesteś na zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenie danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacja konkursów oraz akcji objętych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzaniu danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyrazić. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagane podanie przez Ciebie danych osobowych, aby umożliwić zawarcie i wykonanie zawartych treści z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługi:

 • adres e-mail, hasło, pełny adres korespondencyjny,

Jeśli nie jesteś w stanie podać tych danych osobowych, niestety nie moglibyśmy zawrzeć z Tobą umowy, w ofercie nie trzeba zawierać umów w ramach Raffinato Butik.

Należy uwzględnić te prawa, możemy wymagać od Ciebie ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podania Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec praw w zakresie wykorzystywanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich stosowania, prawo do ich przenoszenia, niepodleganie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec użycia danych osobowych.

Z uprawnieniami tych możesz skorzystać, gdy:

 • w zakresie do sprostowania danych: zauważ, że Twoje dane są zgodne lub niekompletne;
 • w zakresie do usunięcia danych: Twoje dane nie są już dostępne do celów współdziałać z zgodą na przetwarzanie danych; zgłoszenie sprzeciwu wobec zastosowania Twoich danych; Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane mogą być wykorzystywane w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub danych zebranych w związku ze świadczeniem usług elektronicznych urządzeń elektronicznych;
 • w zakresie do ograniczenia ograniczeń przetwarzania danych: zauważyć, że Twoje dane są objęte możesz żądać ograniczenia swoich danych na okres pozwalający na nam sprawdzenie zgodności danych tych; Twoje dane muszą zostać wykorzystane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz chciał / a, aby były potrzebne; Twoje dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec zastosowania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są ponad wersjami wobec podstaw sprzeciwu;
 • w zakresie do przenoszenia danych: przetwarzanie Twoich danych musi być wykonane na podstawie zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie jest obsługiwane w sposób automatyczny

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych do nadzorowanych osób, które są Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić w obliczu swoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec korzystania z Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie twoich danych osobowych jest dostępne na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla statystycznych statystyk, a sprzeciw jest uzasadniony przez różne sytuacje, w których się znalazłeś / aś,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu objęteamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe objęte usługami transakcyjnymi, które zawierają na Raffinato Butik oraz podmiotami wspierającymi nas w usługach usługowych urządzeń elektronicznych, czyli takich, które są usługami płatniczymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, wykonawczymi usługami konsultingowymi lub audytowymi, wspomagającymi obsługę użytkowników Raffinato Butik, współautorami promocji ofert, współpracują w w ramach marketingu marketingowego. Możemy korzystać z Twoich danych osobowych organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej uwzględnieniu w zakresie:

 • dochodzenia roszczeń w związku z zawartością umowy,
 • wykonanie zobowiązań z przepisami prawa, w tym w zakresie podatków i rachunków,
 • objęte nadużyciom i oszustwom,
 • statystyczne i archiwizacyjne,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takich działań, w zależności od tego, które z tych zdarzeń występują wcześniej.

W przypadku organizacji lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział należy przygotować Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. Dowiedz się, jakie są przepisy dotyczące danych osobowych zawartych w danych, w których Taniozamawiaj jest dostępny do przechowywania danych lub dokumentów, które są potrzebne do udokumentowania wymaganych uprawnień i możliwości kontroli ich uprawnień przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Obszary Gospodarczego?

Twoje dane osobowe są dostępne poza Europejskim Obszarem Gospodarczym do Google LLC w zakresie ochrony prawnej, są standardowe klauzule ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję. Twoje dane adresowe są przekazywane do użytku poza UE, z wykorzystaniem za pomocą Raffinato Butik zawierasz umowę. Na indywidualną prośbę możemy wykorzystać pełne dane podmiotu, który zrealizował umowę.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe są używane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), dostępne nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych działań lub w podobny sposób istotny wpływ na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Raffinato Butik polega na przetwarzaniu twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny informacji o Tobie, w zakresie do analiz lub prognozowania indywidualnych preferencji oraz zainteresowań.